Copyright

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website Silicon Brain valt onder de algemene voorwaarden die hierna worden vermeld. Wanneer u toegang verkrijgt tot deze site, dan verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, en dan verklaart u zonder enig voorbehoud dat u deze hebt aanvaard.


Kwaliteit van de informatie en van de dienst, beperking van verantwoordelijkheid

Silicon Brain besteedt de meeste zorg aan de opmaak van z’n website. Het garandeert echter geenszins de juistheid van de informatie die er wordt aangeboden. De gebruiker is er zich tevens van bewust dat deze informatie zonder vooraf te verwittigen kan worden gewijzigd. Daaruit vloeit voort dat Silicon Brain elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.


De hyperlinks die aanwezig zijn op de portailsite en die de gebruikers naar andere internetsites leiden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Silicon Brain voor wat de inhoud van deze websites betreft. De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites zijn volledig ten laste van de gebruiker. Hij dient zich te schikken naar hun gebruiksvoorwaarden. 

Bovendien kunnen Silicon Brain niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten in de websiteadressen of de domeinnamen die voorkomen op de website.

Ondanks de inspanningen die werden geleverd om zoveel mogelijk elke storing te vermijden te wijten aan technische problemen, wijst Silicon Brain alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot storingen van de diensten of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, de lay-out, illustraties en andere samenstellende elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat over gegevensbanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Silicon Brain of, desgevallend van een derde waarbij Silicon Brain de nodige toestemmingen heeft verkregen.


Behoudens een andersluidend beding kan de tekstinformatie of de cijferinformatie gratis worden gebruikt mits vermelding van de bron en enkel voor niet commerciële of publicitaire doeleinden. Elke weergave van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, alsook alle vormen van gebruik of weergave van andere samenstellende elementen van de website, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn strikt verboden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming. Elke vraag in die zin kan worden gericht aan de directie van Silicon Brain (info@silicon-brain.com).


Het creëren van hyperlinks naar de website

Silicon Brain staat het creëren ervan toe zonder voorafgaande aanvraag voor links aan de oppervlakte (surface linking) die verwijzen naar de homepagina van de portailsite of naar elke andere pagina in z’n geheel. Een beroep doen op alle technieken bedoeld om de hele of een deel van de portailsite in te sluiten in een website door, al is dat maar gedeeltelijk, de exacte oorsprong van de informatie te maskeren, hetgeen kan leiden tot verwarring met betrekking tot de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, vereist een schriftelijke toestemming van Silicon Brain. Elke vraag in die zin mag worden gericht aan de directie van Silicon Brain (info@silicon-brain.com).


Doorgegeven informatie

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, valse, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving van het gebied waaronder de website valt.